Wszelkie prawa zastrzeżone - nota prawna

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej interkadra.pl jest
InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 50. Dostęp
do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom
oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z
późn. zm.),
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn.
zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.
Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Zakaz powielania nazw i znaków towarowych
Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe
wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy
ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek
elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

 Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści)
1. Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi.
Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach
przysługują wyłącznie InterKadra Sp. z o.o.

2. Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.

3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów
ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana,
publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej
formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych,
fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
InterKadra Sp. z o.o.

4. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie
materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej
elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek
innym serwerze.

5. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby
utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

6. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie
przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku
osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są
modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw
autorskich.

7. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne
oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie
stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami
podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń,
o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z
postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw
autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem.
Prosimy nie wysyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem,
sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze,
zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych
materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za
przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w
szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony