Strategia podatkowa Interkadra Sp. z o.o.

> Strategia podatkowa za rok 2022


Wszelkie prawa zastrzeżone - nota prawna


Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej interkadra.pl jest InterKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 6. Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
ustawie z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2019.1781 t.j.).Zakaz powielania nazw i znaków towarowych
Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie  podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów (treści)

Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi.
Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie InterKadra Sp. z o.o.

Stronę można przeglądać dla własnej rozrywki i informacji.

Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia InterKadra Sp. z o.o.

Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zakaz przesyłania treści niezgodnych z prawem.
Prosimy nie wysyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, NIP: 6762336026

imgNa górę strony