Umowa Inter Kadra 27.11.2019 Zamknij okno

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a jej uregulowania odbywają się w oparciu o Kodeks cywilny, co w praktyce oznacza, że do takiego rodzaju umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. A zatem, osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy zlecenia. Przez podpisanie umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Umowa zlecenie powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony - zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Zaletą tej umowy jest swoboda w zakresie ustalenia miejsca, czasu i sposobu wykonywania zadania.

Przede wszystkim należy podkreślić, że praca w oparciu o umowę cywilno-prawną, jaką jest umowa-zlecenie, zapewnia większą swobodę niż wykonywanie obowiązków w ramach stosunku pracy. Zgodnie z polskim prawem zleceniobiorca ma prawo do najniższej stawki za godzinę pracy, którą w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto. Zleceniodawca, musi zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w zakładzie, nie tylko tym zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, ale również zleceniobiorcom. Jeśli więc zleceniobiorca ulegnie wypadkowi przy pracy w okresie podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, ma on prawo do zasiłku w wysokości 100%.

Zleceniodawca może oczekiwać, że zleceniobiorca podda się badaniom lekarskim przed podjęciem pracy. O tym, czy zleceniobiorca musi przejść wstępne badania lekarskie, decyduje pracodawca - zleceniodawca. Musi on przy tym uwzględnić przy tym stopień trudności i ryzyko towarzyszące wykonywaniu określonych obowiązków.

A jak wygląda kwestia zasiłków chorobowych i macierzyńskich?

Pracując na podstawie umowy-zlecenia, zleceniobiorca może pobierać zasiłek chorobowy. Oczywiście pod warunkiem, że przystąpi do dobrowolnego, płatnego ubezpieczenia chorobowego. Podpisując umowę zlecenie warto o tym pamiętać i zgłosić zleceniodawcy chęć przystąpienia do tego ubezpieczenia i uiszczania składek chorobowych. Świadczenie chorobowe przysługuje po upływie 90 dni od daty zgłoszenia. Terminowe opłacanie składki chorobowej przez zleceniobiorcę uprawnia go również do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Zyskuje on prawo do świadczenia, ale nie może korzystać z urlopu rodzicielskiego. Należy też wspomnieć o tym, że zleceniobiorca-student/uczeń nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Uczniowie i studenci przed 26 rokiem życia, którzy pracują na podstawie umowy-zlecenia, nie muszą opłacać składek ZUS.

Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto pamiętać: pracując na podstawie umowy-zlecenia można w wyjątkowych sytuacjach wypowiedzieć taką umowę, nie ponosząc przy tym konsekwencji materialnych. Takimi wyjątkowymi sytuacjami będą przeprowadzka, choroba, poważna choroba kogoś bliskiego.

Jakie są minusy takiej formy zatrudnienia? Zleceniobiorca nie ma prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz nie jest chroniony w zakresie trybu zwolnienia.

Czy warto podejmować pracę w oparciu o umowę zlecenie? Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku wielu osób będzie to korzystne rozwiązanie dające możliwość częstych zmian pracy i wykonywanych zadań. Będzie to ważne dla osób, dla których dynamika życia zawodowego ma istotne znaczenie. Jest to też dobra forma zatrudnienia dla wszystkich pracujących dorywczo. Jeśli jednak poszukujecie większej stabilizacji warto szukać pracy w oparciu o umowę o pracę.

Jeśli nie jesteście pewni jakie rozwiązanie jest dla Was właściwe – zapraszamy do InterKadra – doradzimy! Zapewne mamy dla Ciebie odpowiednią pracę!

InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony