10/04/2019 Zamknij okno

8 Oś Priorytetowa - Rynek Pracy

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia 2016 r. do lutego 2018 r. na terenie województwa małopolskiego.

Celem głównym projektu była optymalizacja procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowego miejsca pracy u 200 osób z woj. małopolskiego, które były przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź chciały odejść z rolnictwa.

Projekt był adresowany do osób fizycznych spełniających łącznie poniższe warunki:

- zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego,

- nie prowadzących własnej działalności gospodarczej

- posiadających następujący status na runku pracy:

- pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy

- osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

- osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

W ramach projektu oferowane było wsparcie realizowane w ramach procesu IPD Uczestników:

- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

- indywidualne i grupowe doradztwo psychologiczne,

- coaching,

- szkolenia/kursy zawodowe

- szkolenie do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacje na jej założenie (w tym w formie przedsiębiorstwa społecznego),

- udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązujące w dniu przyznania wsparcia,

- wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu ,

- staże,

- pośrednictwo pracy

Logotypy-projekt-3
InterKadra Sp. z o.o. , ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, NIP: 6762336026
imgNa górę strony