Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Delegowanie pracowników za granicę

image description
 • Podstawą delegowania Pracownika na teren innego państwa Unii Europejskiej jest umowa o świadczenie usługi „Praca tymczasowa” zawarta przez Agencję Pracy Tymczasowej InterKadra Sp. z o.o., a zagranicznym kontrahentem – Pracodawcą-Użytkownikiem.

  Najważniejsze informacje dla osób oddelegowanych do Pracy we Francji :

  • pracownicy oddelegowani do Francji zatrudniani są przez Agencję Pracy Tymczasowej na podstawie umowy o pracę tymczasową

  Okres delegowania do pracy we Francji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Według nowych regulacji przerwy spowodowane np.: urlopem, chorobą, szkoleniem itp. nie powodują przerwania delegowania. Dopiero przerwa nie krótsza niż 2 miesiące może spowodować, że okres delegowania pracownika u tego samego pracodawcy, do tego samego kraju będzie zliczany na nowo.

  Pracodawca:

  • W przypadku delegowania pracownika za naszym pośrednictwem do Francji to firma InterKadra Sp. z o.o. jest Państwa pracodawcą, dlatego wszelkie sprawy, pytania, problemy należy niezwłocznie zgłaszać Agencji telefonicznie, mailowo lub faksem na wskazane podczas rozmowy telefonicznej numery.
  • Każdy pracownik ma polskiego opiekuna, który najlepiej odpowie na wszystkie pytania dotyczące aspektów delegowania i warunków pracy we Francji.
  • InterKadra jest odpowiedzialna za wypłacanie wynagrodzeń, zgłaszanie pracowników do ZUS, natomiast pracownik oddelegowany do Francji wykonuję pracę pod nadzorem Pracodawcy-Użytkownika.

  Ubezpieczenie – FORMULARZ A1

  • Agencja Pracy Tymczasowej występuje do ZUS-u o poświadczenie formularza A1 -dokument uprawniający do opłacenia składek zdrowotnych w Polsce. Warunkiem otrzymania poświadczonego formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w Polsce przynajmniej przez 30 dni poprzedzających oddelegowanie. W konsekwencji kandydat na pracownika musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w PUP lub podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu spośród wymienionych poniżej:
   • ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek,
   • ubezpieczenie społeczne w KRUS,
   • ubezpieczenie zdrowotne jako członek rodziny,
   • ubezpieczenie zdrowotne jako emeryt lub student,
   • zasiłek macierzyński lub urlop wychowawczy,
   • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
   • świadczenie rehabilitacyjne,
   • zasiłek opiekuńczy,
   • prawo do świadczeń rzeczowych w okresie 30 dni po ustaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Jest to warunek konieczny przy legalnym wyjeździe za granicę z polską agencją zatrudnienia. W przypadku jego niespełnienia pracownik taki nie otrzyma poświadczonego formularza A1, dlatego tak dużą uwagę przywiązujemy do konieczności dostarczenia do nas odpowiedniego dokumentu poświadczającego podleganie ubezpieczeniu w Polsce przed podpisaniem umowy.

  EKUZ- EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO :

  • Po otrzymaniu potwierdzonego przez ZUS formularza A1, Agencja występuje do NFZ z wnioskiem o wydanie dla Pracownika EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - EKUZ
  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego składa się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika. Formularz A1 poświadczony przez Oddział terenowy ZUS wystarcza do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
  • Polski pracownik oddelegowany do Francji może korzystać ze świadczeń francuskiej służby zdrowia.
  • W tym celu musi on przedstawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na podstawie tej karty pracownikowi przysługują we Francji (oraz innych Państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. Należy podkreślić, iż karta ta nie zapewnia pokrycia przez NFZ wszystkich opłat za świadczenia zdrowotne wykonane za granicą. Szczególnie nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne obowiązujących w większości państw, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia!
  • Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych Państwach członkowskich , nigdy w Polsce.
   Szukasz więcej informacji: Zobacz link

  Przepisy podatkowe:

  • Jeśli pracodawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce wysyła do pracy za granicą pracownika na okres nie dłuższy niż 183 dni w roku, a wynagrodzenie za ten okres nie jest wypłacane przez zagraniczny zakład pracodawcy, to takie wynagrodzenie będzie opodatkowane w Polsce. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje, że dochód pracownika z tytułu pracy za granicą będzie podlegał opodatkowaniu w drugim kraju. Oznacza to, że pracodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do polskiego urzędu skarbowego.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi pracownik po 183 dniach w danym kraju staje się rezydentem tego kraju i powinien w nim płacić podatki. Okres 183 dni to okres pobytu na terenie Francji – wliczamy także dni wolne od pracy.
  • Nie musisz się martwić! InterKadra współpracuje z biurami podatkowymi na terenie Francji, które rozliczą Cię z podatku dochodowego i udzielą informacji praktycznych o tym, jak starać się o jego zwrot.

  Słowniczek:

  Agencja pracy tymczasowej- jest nią tylko taki podmiot, który po uzyskaniu odpowiedniego wpisu ma prawo do świadczenia usług polegających na kierowaniu do pracy pracowników tymczasowych. Podmiot taki z jednej strony musi dbać o to, by pracownik tymczasowy miał zagwarantowane wszystkie prawa, ale i o to, by klient - pracodawca użytkownik - był zadowolony z usługi, jaką otrzymuje od agencji. Wszystkie certyfikaty naszej agencji znajdziesz pod adresem: link ()

  Pracownik tymczasowy- osoba zatrudniona wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Z przepisu tego można wywieść cały proces decyzyjny w odniesieniu do pracownika istniejący po stronie użytkownika, jak i zakres działań agencji wobec tego pracownika.

  Delegowanie za granicę - Pracownicy zatrudnieni przez podmiot z siedzibą w Polsce mogą zostać przez niego skierowani do pracy na terytorium innego kraju. Skierowanie może przybrać formę delegacji służbowej regulowanej przepisami KP lub odesłania (oddelegowania), którego istota sprowadza się do wyznaczenia pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy, jak w przypadku naszej firmy.

  Pracodawca Użytkownik- jest to podmiot na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę. Pracodawca Użytkownik nie zawiera z Pracownikiem Tymczasowym umowy o pracę, ale wykonuje niektóre obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem Pracownika Tymczasowego. Pracodawca Użytkownik wyznacza Pracownikowi Tymczasowemu zadania i kontroluje ich wykonanie.