Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

Od września b.r. zmienił się Kodeks pracy – sprawdź w jakim zakresie!

Wrzesień to czas, kiedy w życie wchodzi szereg zmian w Kodeksie pracy. Z pewnością warto wiedzieć co się zmienia.

Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 roku

  • Pracownikowi, który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego, przysługuje 6 dni urlopu szkoleniowego.
  • Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych (czyli w wieku 15-18 lat) odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu będą płacili im więcej.
  • Wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a podwyżka wynosi 1%.  Tym samym ich wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 6 proc. w drugim i nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki.

Zmiany obowiązujące od 7 września 2019 roku

  • Z uwagi na fakt, że dotychczasowo obowiązujące przepisy nie precyzowały pojęcia dyskryminacji w pracy, nowe przepisy stanowią, że każde nierówne traktowanie pracowników, nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami będzie uznawane za dyskryminację. Dodatkowo pracownik, który padł ofiarą mobbingu, ale mimo to nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł ubiegać się na drodze sądowej o odszkodowanie od pracodawcy. Określono też minimalną wysokość tego odszkodowania nie może być to kwota niższa niż minimalne wynagrodzenie miesięczne.
  • Zmiany dotyczą też szczególnych uprawnień związanych z korzystaniem z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. Rozszerzono uprawnienia w tym zakresie na pracowników innych niż matka i ojciec dziecka członków najbliższej rodziny.
  • Zmieniają się też przepisy dot. pracowników objętym ochroną przedemerytalną. Jeśli z takim pracownikiem zawarto umowę o pracę na czas określony i wypowiedziano ją z naruszeniem przepisów, przysługuje prawo żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania-  przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. 

Świadectwa pracy – w tej kwestii sporo uległo zmianie.

  • Według noweli ustawy, jeśli wydanie świadectwa pracy nie jest możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy, to pracodawca ma na to do 7 dni. Wprowadzono kary nakładane na pracodawców spóźniających się z wydaniem świadectwa pracy. Kary te mogą wynieść od 1 tys. do 30 tys. zł. Do tej pory taka kara grzywny groziła tylko za niewydanie świadectwa pracy.
  • Wydłużone zostały terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy na wniosek pracownika. Pracownik będzie miał na to 14 dni, zamiast dotychczasowych 7 dni. W tym terminie będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy lub do sądu pracy -o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.
  • Kodeks pracy precyzuje także drogę postępowania w przypadku, kiedy pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik ma prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. W praktyce oznacza to, że to sąd będzie określał treść świadectwa pracy, sam dokument będzie zastępowany w tym przypadku przez prawomocny wyrok sądu albo postanowienie zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy.