Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij

UWAGA KONKURS NA FACEBOOKU !

 

 

„PRZEPIS NA IDEALNEGO PRACOWNIKA”

REGULAMIN KONKURSU

NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „Przepis na idealnego pracownika” (dalej jako: „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu https://www.facebook.com/InterKadra/ jest InterKadra Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000272214, NIP PL6762336026 (dalej jako: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz każdego Uczestnika Konkursu (dalej jako: „Uczestnik”), które Uczestnik akceptuje w chwili dobrowolnego przystąpienia do Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem w całości, czytając jego treść. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści Regulaminu Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem pod adresem poczty elektronicznej: facebook@interkadra.pl. Przez „przystąpienie do Konkursu” należy rozumieć nadesłanie przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Konkurs zostanie ogłoszony i przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com, na profilu Organizatora – https://www.facebook.com/InterKadra/. Organizator na profilu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby Konkursu publikuje post z ogłoszeniem o Konkursie. Celem Konkursu jest promocja działalności Organizatora.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany lub stowarzyszony z portalem Facebook ani też nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Informacje podawane przez Uczestników są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. Postanowienia Regulaminu w żadnym stopniu nie mogą naruszać, nie wyłączają ani nie modyfikują postanowień regulaminu serwisu Facebook.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje podmiot gospodarczy: Serio Studio Maria Torbé.
 6. Konkurs trwa od 9 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 21.00 i w tym czasie mogą być nadsyłane zgłoszenia konkursowe przez Uczestników.
 7. Udział w Konkursie nie wiąże się z ponoszeniem przez Uczestników żadnych opłat i jest dobrowolny.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: facebook@interkadra.pl odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest Twój przepis na idealnego pracownika?”, przy czym wypowiedź musi być w formie przepisu, tzn. powinna zawierać listę składników (czyli cech idealnego pracownika), ich proporcje oraz mechanizm powstania idealnego pracownika na bazie wymienionych składników. Zgłoszenie musi więc zawierać kreatywny przepis stworzony przez Uczestnika, w wyniku którego powstanie opis idealnego pracownika. Odpowiedź na zadane pytanie może być opatrzona zdjęciem, rysunkiem lub kilkoma zdjęciami lub rysunkami ilustrującymi przepis (nie są one jednak wymagane). Z uwagi na ochronę danych osobowych wypowiedź nie powinna zawierać żadnych danych osobowych osób trzecich, a z uwagi na ochronę danych osobowych i wizerunku – zdjęcia nie mogą przedstawiać osób trzecich oraz konkretnego miejsca ich zamieszkania.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na pytanie zawarte w ust. 1 powyżej. Zgłoszenie konkursowe może pochodzić tylko od jednej osoby (wykluczone są zgłoszenia zbiorowe).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania otrzymanych od Uczestnika Konkursu odpowiedzi, wraz ze zdjęciem lub zdjęciami (nie są wymagane), w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/InterKadra/ oraz na swojej stronie internetowej pod adresem www.interkadra.pl.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin.
 5. Uczestnik przez przystąpienie do konkursu oświadcza, że:
 • jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Facebook;
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 • jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 • przysługują mu wyłączne prawa autorskie do treści przesłanej wypowiedzi oraz do nadesłanych fotografii.

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie organów Organizatora oraz pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych oraz zstępnych, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z wymienionych w niniejszym ustępie osób.

7. Osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym paragrafie nie jest Uczestnikiem Konkursu, a jej zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę bez osobnego powiadomienia.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 1. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do wypowiedzi, rysunków,  fotografii, jak również z udzieleniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia oraz wypowiedzi na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:

 • utrwalania i zwielokrotniania nadesłanych wypowiedzi i zdjęć, rysunków lub jego egzemplarzy;

 • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy nadesłanych wypowiedzi, rysunków i zdjęć w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami nadesłanych zgłoszeń

 • wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu nadesłanych zgłoszeń;

 • rozpowszechniania nadesłanych zgłoszeń w w sposób inny niż wymienione w $ 3, w tym poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie nadesłanych zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranych

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, udzielana jest bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

4. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, wizerunku osób trzecich oraz prawa do prywatności. Zgłoszenia, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie, wizerunek czy są w jakikolwiek sposób niezgodne z postanowieniami Regulaminu, będą wykluczane przez Organizatora bez osobnego powiadomienia.

5.Wszelkie wątpliwości związane z posiadaniem przez Uczestnika praw autorskich do zdjęcia lub wypowiedzi będą wyjaśniane w drodze bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem, którego dotyczą wątpliwości.

 

§ 4

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

1. Nagrodami w konkursie są:

 • I miejsce- książka "15 tajemnic zarządzania czasem. O czym wiedza ludzie sukcesu?" (autor: Kevin Kruse) oraz zestaw gadżetów firmowych z logo InterKadra: filiżanka, etui na laptopa, myszka komputerowa, długopisy, torba bawełniana na zakupy, torba papierowa, 2 notesiki, zawieszka do samochodu.
 • II miejsce – zestaw gadżetów firmowych z logo InterKadra: filiżanka, etui na laptopa, myszka, długopisy, torba bawełniana, torba papierowa, 2 notesiki, zawieszka do samochodu;
 • III miejsce – zestaw gadżetów firmowych: etui na laptopa, myszka, długopisy, torba bawełniana, torba papierowa, 2 notesiki, zawieszka do samochodu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania również maksymalnie trzech nagród pocieszenia, którymi będą wybrane przez Organizatora gadżety firmowe. Organizator zastrzega, że nagrody pocieszenia mogą nie zostać przyznane.

3. Fundatorem nagród oraz wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator. Jeżeli przyznane nagrody będą pociągały za sobą jakiekolwiek obowiązki publicznoprawne, poniesie je Organizator.

4. Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców Konkursu adres pocztowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą kurierską, w zależności od decyzji Organizatora, najpóźniej do 10 maja 2018 r. Koszt wysłania nagrody ponosi Organizator.

5. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana jedna nagroda.

6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 24 kwietnia 2018 r. poprzez opublikowanie imion i nazwisk zwycięzców na profilu https://www.facebook.com/InterKadra/, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik może zastrzec, że opublikowany zostanie jedynie jego nick, pod warunkiem że poda swoje imię i nazwisko oraz dane do kontaktu umożliwiające wysłanie nagrody. Informacja w tym zakresie powinna zostać zawarta w treści zgłoszenia, a w przeciwnym wypadku przyjmuje się, że Uczestnik wyraził zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody.

7. W ciągu siedmiu dni roboczych od daty opublikowania listy zwycięzców Uczestnicy powinni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora (facebook@interkadra.pl) potwierdzić dane niezbędne do swojej identyfikacji i aktualne dane kontaktowe, w tym w szczególności imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, na który ma być wysłana nagroda.

8. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody. Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją innemu Uczestnikowi. Ten sam skutek wywołuje zrzeczenie się przez Uczestnika prawa do nagrody. W przypadkach opisanych w niniejszym ustępie przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

10. O przyznaniu nagrody decyduje jury w składzie:

Joanna Jochymek – kierownik działu utrzymania jakości i kontroli wewnętrznej InterKadra,

Paulina Tracz – specjalista ds. komunikacji i wizerunku InterKadra,

Małgorzata Pieczyńska – rzecznik prasowy InterKadra.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany bądź usunięcia, w tym również prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 5. Dane są podawane na zasadzie dobrowolności, przy czym w momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, jeśłi przyczyna nierzetelności  lub podania nieprawdziwych danych leży po stronie Uczestnika, w szczególności jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne, lub też Organizator nie mógł skontaktować się z Uczestnikiem w terminie wskazanym w § 4 ust. 7 Regulaminu.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: facebook@interkadra.pl.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie dotyczące stwierdzonych naruszeń powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres (w tym adres poczty elektronicznej) podmiotu składającego reklamację związaną z Konkursem, jak również opis reklamowanego zdarzenia. Reklamacje anonimowe nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Podmiot składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej http://www.interkadra.pl/.
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Konkurs nie narusza tejże ustawy, w tym nie narusza postanowień jej art. 29.